Elektrik Üretiminde “Modern Teknoloji” Dönemi Başladı

11 Kas 2015

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği 6 Kasım 2015 Cuma tarihli 29524 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, elektrik üretim tesislerinin modern teknolojiye uyumlu olarak tesis edilip işletilebilmesi için kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılmasına, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile test, kontrol ve kabul işlemlerini yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik, enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV altı gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesisleri hariç olmak üzere, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesislerini kapsar.

Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılacak tesisler için, geçici kabul tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi, kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Yönetmelik Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ile yükümlüdür. Kabul işlemleri 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan tesisler geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreden başlamak üzere 3 yıl içerisinde kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ile yükümlüdür.

Yönetmeliğin tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151106-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

ERDAL HUKUK BÜROSU