Bölge Adliye Mahkemeleri Ve Bölge İdare Mahkemeleri 20.07.2016 Tarihinde Göreve Başlıyor

16 Kas 2015

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar’a göre 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25. Ve geçici 2. Maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemeleri ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. Ve geçici 20. Maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge idare mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacaktır.

Bölge Adliye Mahkemeleri’ne ilişkin esaslar 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK)’nda İstinaf başlığı altında düzenlenmiştir. HMK çerçevesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar:

(1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.
(2) Miktar veya değeri 1.500,00 Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir.
(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda 1.500,00Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
(4) Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü 1.500,00 Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.
(5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

İstinaf yolun başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar.

İlgili hükme göre aleyhine istinaf yoluna başvurulabilecek olan kararlar ilişkin şartlar şöyle özetlenebilecektir;
• İlk derece mahkemesi kararı olması şartı
• Nihai karar şartı
• Belli meblağı geçme şartı ( istinaf sınırı) : bugün için: 1.500,00 Türk Lirası
Bölge Adliye Mahkemelerinin Yargı Çevresi

1. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi:
• İstanbul
• Kırklareli
• Edirne
• Tekirdağ

2. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi:
• Bursa
• Çanakkale
• Balıkesir
• Kütahya
• Bilecik
• Yalova

3. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi:
• İzmir
• Manisa
• Uşak
• Aydın
• Denizli
• Muğla

4. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi:
• Ankara
• Eskişehir
• Karabük
• Kastamonu
• Çankırı
• Kırıkkale
• Kırşehir

5. Konya Bölge Adliye Mahkemesi:
• Konya
• Afyonkarahisar
• Aksaray
• Karaman

6. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi:
• Samsun
• Sinop
• Amasya
• Tokat
• Ordu
• Çorum

7. Adana Bölge Adliye Mahkemesi:
• Adana
• Mersin
• Hatay
• Osmaniye

8. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi:
• Erzurum
• Erzincan
• Tunceli
• Ağrı
• Iğdır
• Kars
• Ardahan
• Bayburt

9. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi:
• Diyarbakır
• Elazığ
• Mardin
• Batman
• Siirt
• Şırnak
• Bingöl

10. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi:
• Antalya
• Burdur
• Isparta

11. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi:
• Gaziantep
• Adıyaman
• Kahramanmaraş
• Kilis
• Şanlıurfa

12. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi:
• Kayseri
• Malatya
• Nevşehir
• Niğde
• Sivas
• Yozgat

13. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi:
• Sakarya
• Bartın
• Bolu
• Düzce
• Kocaeli
• Zonguldak

14. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi:
• Trabzon
• Artvin
• Giresun
• Gümüşhane
• Rize

15. Van Bölge Adliye Mahkemesi:
• Van
• Bitlis
• Hakkari
• Muş
Başvurunun icraya etkisi

İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez. Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.

İlgili madde hükmüne göre, hukuk mahkemeleri kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulması, kararın icrasını durdurmaz; ilk derece mahkemesi kararının icra edilebilir niteliğini ortadan kaldırmaz. İcra İflas Kanunun 36. Maddesine yapılan yollamayla, istinaf yoluna başvurulması nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verme yetkisi, istinaf mahkemesi tanınmıştır.

İstinaf Mahkemesi Kararı

İlk derece mahkemesinin kararı usule uygun ve esas açısından doğru ise, istinaf talebi reddedilir.
ilk derece mahkemesi kararı usule uygun ve esas açısından doğru değilse, istinaf mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak üç farklı karar verilebilecektir. Bu kararlar;
-Gönderme kararı
-Davanın kısmen veya tamamen kabulü kararı
-Davanın reddi kararı

Temyiz Edilebilen Kararlar:

• Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
• Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurulabilir.
Temyiz Edilemeyen Kararlar:

Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:

a) Miktar ve değeri 25.000,00 Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.
b) 4. Maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
c) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
d) Soy bağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.
e) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.
f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar.

ERDAL HUKUK BÜROSU