Banka ve Finans

Büromuzun bankacılık ve finans ekibi her ölçekte yerli ve yabancı sermayeli bankalara ve finans kuruluşlarına işlemlerin yapılandırılması ve belgelerin hazırlanmasında hukuki destek vermekte ve finansman sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Büromuz avukatları teminatlar konusunda uzmandırlar. Büromuz Yönetici Ortağı Av. Tarkan Erdal İstanbul Üniversitesi’nde teminatlar(özellikle ipotek ve menkul rehni) konusunda doktora tezi çalışmasında bulunmaktadır. Ayrıca Av. Tarkan Erdal yine özellikle menkul rehininin tekrar düzenlenmesi ve tek elde toplanması konusunda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile kitap çalışmasını sürdürmektedir. Avukatlarımız hem kredi verenleri, hem de kredi alanları temsil etmekten kaynaklanan deneyimleriyle tüm tarafların beklenti ve isteklerine yanıt verebilecek hukuki hizmetler sağlamaktadır. Büromuz avukatlarının bu kapsamda verdikleri hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilecektir:

 • Çeşitli proje finansman kredilerinin (üretim tesislerinin genişletilmesi, liman yapımı, satışı vb.) müzakeresi, nihai hale getirilmesi ve teminatlandırma aşamalarında kredi alan veya kredi veren müvekkillerin temsil edilmesi;
 • Krediler, ilgili sözleşmeler ve teminatlara ilişkin her türlü konuda Türk Hukuku’na ilişkin hukuki görüş verilmesi;
 • Çeşitli banka ve varlık yönetim şirketleri için borçların yeniden yapılandırılması ve alacakların tahsiline ilişkin verilen hizmetler;
 • Bankacılık Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde verilen hizmetler;
 • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi;
 • İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalara ve ipotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesine ilişkin hizmetler;
 • Kredi Sözleşmelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi, müzakeresi ve sonlandırılmasına ilişkin hizmetler;
 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar ile ilgili hukuki hizmetler;
 • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi;
 • Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışında kurmuş oldukları fonlar üzerinden Türkiye’de gayrimenkul sektöründe gerçekleştirdikleri/gerçekleştirecekleri projeleri için hukuki danışmanlık hizmetleri;
 • Bankalar tarafından kullanılan ayni ve şahsi teminat sözleşmelerinin(başlıca ipotek sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, alacağın temliki
  sözleşmesi gibi) hazırlanması;
 • Bankalar tarafından alınan teminatların paraya çevrilmesi için gerekli icra ve dava dosya takibi;
 • İpotek alınması konusunda bankalara danışmanlık hizmeti verilmesi(şirket ve/veya gerçek kişilerden hangi belgelerin isteneceği, bu belgelerin hazırlığı, yabancı para ipoteğinin nasıl alınması, müşterek İpotek alınması için gereken şartlar, garame ipoteği(aynı borç/sendikasyon kredileri dışında başkaca garame ipoteği alınıp alınamayacağı, tevhit ve ifraz işlemlerinin ipoteği üzerine etkisi, aile konutu şerhi olan veya olmayan yere ilişkin ipoteklerin alınması, ipotekte derece ve sıra kavramı ve bu hususların ipoteğe etkisi, ana para/üst sınır ipoteği arasındaki fark ve hangi hallerde hangi tür ipoteğin alınabileceği gibi);
 • İpotek sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı, üçüncü kişi lehine verilen ipoteklerde ipotek sözleşmesine kefalet beyanının alınıp alınamayacağı gibi hususlarda gerekli hukuki görüşlerin verilmesi;
 • Kefalet ve garanti sözleşmelerinin farkları, bu sözleşmeler için Türk Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler gereği sözleşmelerin uyumlu hale getirilmesi, gerçek ve tüzel kişiler için ayrı uygulamalar yapılması konusunda danışmanlık verilmesi;
 • Teminat mektuplarının devrinin mümkün olup olmadığı konusunda gerekli açıklamaların yapılması;
 • Türev işlemleri için gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurullar nezdinde gerekli olan revizelerin yapılması(Döviz
  Opsiyon Sözleşmeleri(alım-satım), Türev İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi gibi);
 • Bankaların yapacağı tüm sözleşmelerin Türk Borçlar Kanunu uyarınca genel işlem koşulları filtresine takılıp takılmayacağı konusunda gerekli açıklamalar yapılması;
 • Türk Parasının Kıymetinin Koruması Hakkındaki Kanun ile Türk Parasının Kıymetinin Koruması Hakkındaki 32 Sayılı Karar uyarınca ve Merkez Bankasının Sermaye Hareketleri Genelgesi ve diğer düzenlemeleri tahtında yabancı para cinsinden kredi kullandırılması/şartları, yabancı şirketlere kredi kullandırılması/şartları gibi konularda gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
 • Pay rehni sözleşmelerinin, sendikasyon kredi anlaşmalarının hazırlanması, revize edilmesi, konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
 • Capetown protokolü uyarınca uçak rehinlerinin yapılması ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
 • Art rehin kurulması hakkında gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; ve
 • Alınan teminatların paraya çevrilmesi, icra takip işlemlerinin ve dava işlemlerinin yapılması sürecinde gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.