TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

26 Eyl 2022

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 21.09.2022 tarihinde Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler 21.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüketici Hakem Heyetine başvuruda parasal sınır başta olmak üzere birçok değişiklik yapılan yönetmeliğin çoğu maddesi 01.10.2022 tarihinde, bazı maddeleri ise 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 1 ile bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tüketici hakem heyetlerinin önünde derdest olan uyuşmazlıklara da uygulanacağı düzenlenmiştir.

01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliklerle;

1- Tüketici Hakem Heyetine başvuruda tarafların, İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda parasal sınır 30.000 TL’ye yükseltildi. Uyuşmazlık konusu 30.000 TL’nin altındaysa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru zorunlu hale getirildi. 30.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvurulamayacaktır.
2- Bir uyuşmazlığa ilişkin olarak tüketici hakem heyetince verilen karar kesinleştiği takdirde; konu, sebep ve tarafların aynı olduğu yeni bir başvuru yapılamayacaktır.
3- Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Bu madde ile tüketicinin yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri de yetkili hale getirilmiştir.
4- Tüketici hakem heyetlerinde tüketici lehine verilen kararlara karşı açılan itiraz davalarında, mevcut olduğu halde sunulmayan belgelerin mahkemeye sunulması sonucunda tüketici lehine verilen hüküm mahkeme nezdinde iptal edildiği takdirde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecektir.
5- Tüketici hakem heyetlerinin taraflara, eğer avukatla temsil ediliyorlar ise avukatlarına elektronik tebligat yoluyla tebligat yapılması olanağı getirilmiştir.
6Uyuşmazlığın konusuz kalması halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri kabul veya feragat eden tarafça karşılanacaktır. Ancak kabul veya feragat eden taraf tüketici ise ilgili ücretler bakanlık tarafından karşılanacaktır.

01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişikliklerle;
1- Taraflar nihai kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen konularda, kararda tamamlanmasını istedikleri hususların tamamlanmasını isteyebileceği öngörülmüştür.
2- Tüketici hakem heyetine başvururken tüketici tarafın başvurusunda bulunması gereken zorunlu unsurlar sayılmış ve bu unsurlarda eksiklik veyahut tutarsızlık olması halinde, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından başvuru sahibine 7 gün süre verilerek eksiklikleri tamamlaması isteneceği öngörülmüştür.

ERDAL HUKUK BÜROSU