Adli Tatil Başlıyor!

17 Tem 2015

Hukuk Muhakemeleri Kanunu tahtında adli tatile ilişkin düzenlemeler 102. maddede hüküm altına alınmıştır. Söz konusu madde uyarınca adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar. Tatil olan bu süreçte kural olarak davalar görülmez. Ancak yargılamanın önemli olması ve adaletin bir an için bile durması söz konusu olamayacağı durumlarda bazı davalar tatilde de görülebilecektir. Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a)İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,
b) Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler,
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar,
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
ğ) Çekişmesiz yargı işleri, ile
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Adli tatilde, yukarıdaki belirtilmiş olan durumlar dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Anılan hususları bilgilerinize sunarız.

ERDAL HUKUKU BÜROSU