Perakende Ticarette Uyulacak Kurallar Yeniden Belirlendi

7 Au 2016

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 6 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar, perakende işletmelerin denetimi ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar Yönetmelik kapsamındadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş süreci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler ise kapsam dışındadır.
Yönetmelik kapsamında büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, üretici veya tedarikçiyle yaptıkları sözleşmelerde, ürün talebini doğrudan etkileyen tanıtım ve konumlandırma gibi üretici veya tedarikçiden aktivite primi ile reklam, dergi, anons, raf tahsisi, gondol ve kasa önü bedeli gibi prim ve bedel talep edebilir.

Yönetmelik uyarınca ödeme süresi ise üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden doğan ödemeler sözleşmede öngörülen tarihtedir. Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen ve buna bağlı olarak insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme, borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu hallerde teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemeyecek ve bu süre, vadeli araçlarla yapılan ödemelerin vadesi için de geçerli olacak. Teslim tarihinin belirlenemediği durumlarda, sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarih teslim tarihi olarak kabul edilecek. Büyük mağaza veya zincir mağazaların başkalarına ürettirerek işletmesinin adıyla veya markasıyla işyerinde satışa sunduğu ve fiyat, ambalaj veya tanıtımı üzerinde kontrole sahip olduğu ürünler, Yönetmelik kapsamında mağaza markalı ürün olarak kabul edilmektedir. Mağaza markalı ürünlerin üzerinde perakende işletmenin ad, unvan ya da markası bulunmaktadır. Ayrıca perakende işletmeler indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uymak koşuluyla düzenleyebilirler. Söz konusu satışlar ürün, marka ya da işletmeyi tanıtmak, ürün alımını özendirmek ve satışını arttırmak veya işletmenin ya da markanın imajını güçlendirmek gibi amaçlarla yapılmaktadır. Ancak başlangıç ve bitiş tarihi belli olmayan indirimler yapılamamaktadır. Mahalli idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler birlikte veya bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla yılın belli dönemlerinde alışveriş festivali düzenleyebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak perakende işletmeler nezdinde denetim yapmaya ve idari para cezası tatbik etmeye yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

Yönetmelik hükümleri, daha önce yapılmış olan ve hüküm ve sonuçları devam eden sözleşmelere Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra uygulanacaktır.

ERDAL HUKUK BÜROSU