Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalara Getirilen Yenilikler

15 Eyl 2014

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Ağustos 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında; Denetim Dairesi Başkanlığınca hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceğinin ihbar edilmesi hususu düzenlenmiştir.

Yönetmelik, “Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması” prosedürünü de getirmektedir. Bu kapsamda; petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine açıkça aykırı hareket ettiklerine dair yeterli bilgi ve belge içeren tespitler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verir. Bu doğrultuda Denetim Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye on beş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Denetim Dairesi Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı’na sunar.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, yazılı savunma ve konuya ilişkin inceleme ve değerlendirmesini yaparak Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü ile bağlı olmaksızın kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır. İdari para cezalarına ilişkin konular Kurul tarafından konunun Kurula tam ve eksiksiz olarak intikalinden itibaren en geç üç ay içinde karara bağlanır.