6284 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SUÇLARDA AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

16 Mar 2020

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2 maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında kovuşturma evresinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesinin zorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yargıtay 14.Ceza Dairesi tarafından temyizen incelenen dosyalarda, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2. Maddesi uyarınca Aile, Çevre ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma hakkına sahip olduğu ancak mahkemece ilgili Bakanlığın davadan haberdar edilmesinde ve yokluklarında verilen kararın anılan Bakanlığa tebliğ edilmesinde zorunluluk bulunmadığını savunmuştur. Buna karşılık Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.04.2018 tarihli 2016/14-1448 E. – 2018/177 K. Sayılı kararında Aile, Çevre ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yokluğunda verilen kararların anılan Bakanlığa tebliğinin zorunlu olduğuna karar vermiştir. Çelişen bu bu iki karar nedeni ile Yargıtay 14.Ceza Dairesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu arasındaki içtihat aykırılığının giderilmesi için içtihatların birleştirilmesi talep edilmiştir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sırasında, 6284 Sayılı Kanun’un 20/2. Maddesinde Bakanlığın gerekli görmesi halinde, kadın çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ceza davalarının yanı sıra idari ve hukuki he türü davaya ve çekişmesiz yargıya katılabileceği düzenlenmiştir. İçtihadı birleştirmeye konu uyuşmazlığın ise ceza davalarının kovuşturma aşamasına ilişkin olması nedeniyle içtihadı birleştirme konusunun 6284 Sayılı Kanun’un 20/2. Maddesi uyarınca bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında, kovuşturma evresinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davadan haberdar edilmesinin zorunlu olup olmadığı şeklinde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.