Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

30 Mayıs 2017

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabacıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik, serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik hükümleri serbest bölgelerde çalışma izni alma yükümlülüğü bulunan yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Yönetmelik, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 25.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancının serbest bölgede çalışmak üzere çalışma izni başvurusu ve süre uzatma başvurusu kullanıcı tarafından ilgili serbest bölge müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuruda, yabancıya ait kimlik numarası ile KEP hesabının ve kullanıcının KEP hesabının bulunması zorunludur. Serbest bölge müdürlüğü başvuruyu değerlendirmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletmektedir. Ayrıca yabancı, vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine başvuru yapabilmektedir. Türk dış temsilciliğine sunulan belgelerin birer örneği, başvurunun Türk dış temsilciliğine yapıldığını belirten bir dilekçe ile birlikte, kullanıcı tarafından ilgili serbest bölge müdürlüğüne iletilir.

Başvuru belgesi olarak, geçerlilik süresi altmış günden daha uzun pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin bulunması zorunludur. Aksi halde belgeler kullanıcıya iade edilecektir. Ancak İçişleri veya Dışişleri Bakanlıklarının uygun görmesi halinde yapılan başvurular kabul edilecektir. Bakanlıkça kağıt ortamında bilgi veya belge talep edilmemesi esastır. Her bir belgenin aslının ibrazı, noter tarafından tasdik edilmiş bir örneğinin ibraz edilmesi veya yeminli tercüman tarafından ilgili belgenin yeniden tercüme edilmesi talep halinde mümkündür.
Yapılan başvurular Ekonomi Bakanlığınca değerlendirilmekte, değerlendirme sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmekte ve Bakanlıkça çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Kullanıcının istihdam edeceği yabancının, yönetici olarak görev yapacak olması veya nitelikli personel olması gerekmektedir. Şartlı mülteci ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izni başvuruları ve başvuruların değerlendirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine gerçekleştirilmektedir. 6458 sayılı Kanunun 7., 15. ve 54. Maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı yabancıların başvuruları reddedilmektedir.

Çalışma izin süresi ilk başvuruda en çok 1 yıldır. Uzatma başvuruları, çalışma izin süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılmaktadır. İlk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında en çok 3 yıl süreyle verilmektedir. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinin 1 yıldan az olması halinde, bu süreden 60 gün daha kısa süreli verilmektedir.

Çalışma izni; süresinin sona ermesiyle, Ekonomi Bakanlığınca yapılacak bildirime istinaden Bakanlıkça ve doğrudan Bakanlıkça iptal edilmektedir.