İş Mahkemeleri Kanununu ile Getirilen Değişiklikler

26 Eki 2017

İş Mahkemelerinde dava açmadan önce arabulucuya başvuruyu zorunlu hale getiren ve İş Mahkemelerinin görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 7036 Sayılı Kanun kapsamında, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hariç), arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak getirilmiştir. Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Arabuluculuğu zorunlu kılan Kanun maddeleri 1/1/2018 itibari ile yürürlüğe girecektir.

7036 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunluğu da getirilmiştir. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Kanun iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresini beş yıl olarak belirlemiştir.

a) Kıdem tazminatı.
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
c) Kötü niyet tazminatı.
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat

Yukarıda belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, 5 yıllık zamanaşımı süresinden uzun ise, 5 yıllık sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur.

7036 Sayılı Kanun ve uygulama alanı hakkında detaylı bilgi talep etmeniz halinde sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Arabulucu Av. Feyza ERDAL