Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

14 Şub 2018

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ” 9 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığına giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. Sınava başvurabilmek için için; 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, KPSS’den yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Giriş sınavını kazananların atama işlemleri, ilgisine göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olması kaydıyla 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları; Uzman yardımcısı olarak aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışmış olması, hazırlayacakları uzmanlık tezinin kabul edilmesi, yeterlik sınavında başarılı olması, Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi şartıyla uzman olarak atanmaya hak kazanırlar.

Uzman ve Uzman yardımcılarının başlıca görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

1. Görevlendirildikleri birimin iş ve işlemlerini yürütmek.
2. Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak.
3. İlgili mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası amacıyla yürürlüğe konulan ikincil düzenlemeler ile alınan Kurul kararlarının uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.
4. Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Kurumca uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak.
5. Kişisel verilerin korunması uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek.
6. Kurumun hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak.
7. Kişisel verilerin korunması konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.
8. Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.